Học từ vựng - Career Paths Toursim - Book 3 (Unit 15 - Getting a job)

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/

/ˈdʒestʃər/

/ streŋθ/

/kɔl bæk/

/driːm dʒɑːb/

/ˈfɑː.loʊ.ʌp/

/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː.ɚ/

/dʒɑːb ˈɑː.fɚ/

/meɪk æn ɪmˈpreʃ.ən/

/ˈpeɪ.pɚ.wɝːk/

/ˈθæŋk ˌjuː noʊt/

/ˈtræn.skrɪpt/Unit 14: Preparing your curriculum vitaeUnit 1: The Lion and the Rabbit

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học