Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 1 - The Lion and the Rabbit)

/ əˈraɪv/

/əˈfreɪd/

/əˈɡriː/

/ˈæŋ.ɡri/

/əˈtæk/

/ˈbɑː.t̬əm/

/ˈklev.ɚ/

/ˈkruː.əl/

/ˈfaɪ.nəl.i/

/haɪd/

/hʌnt/

/lɑːt/Unit 15: Getting a job1 | 2 | Unit 2: The Laboratory

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học