Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 2 - Global Studies)

/sel.ə.breɪt/

/ kəˈmjuː.nə.t̬i/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/ˈloʊn.li/

/ˈmɑːr.kɪt/

/ˈmɪl.jən/

/ˈneɪ.bə.hʊd/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/oʊn/

/ ˌpɑː.pjəˈleɪ.ʃən/

/ˈsev.ɚ.əl/

/saɪt/

/səˈpɔːrt/Unit 1: BussinessUnit 3: Sociology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học