Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 14 - A Magical Book)

/koʊtʃ/

/kənˈtroʊl/

/dɪˈskrɪp.ʃən/

/daɪˈrekt/

/ɪɡˈzæm/

/ɪɡˈzæm.pəl/

/ˈmædʒ.ɪ.kəl/

/meɪl/

/ˈnɑː.vəl/

/ˈaʊt.laɪn/

/ˈpoʊ.ət/

/prɪnt/Unit 13: The Farmer and the Cats1 | 2 | Unit 15: The Big Race

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học