Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 15 - The Big Race)

/ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/

/ɪkˈsaɪt/

/ɪkˈstriːm/

/fɪr/

/ˈfɔːr.tʃən.ət/

/ˈhæp.ən/

/leŋθ/

/əbˈzɝːv/

/praɪz/

/reɪs/

/ˈriː.ə.laɪz/

/ˈwʌn.dɚ/Unit 14: A Magical Book1 | 2 | Unit 16: Adams County’s Gold

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học