Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 15 - The Big Race)

/mɪˈsteɪk/

/ˌɑː.pɚˈtuː.nə.t̬i/

/ briːð/

/ rɪsk/

/ kənˈsuːm/

/ rɪˈspɑːnd/

/ əˈkrɑːs/

/ˌker.ək.təˈrɪs.tɪk/

/ɪkˈsaɪt/

/ɪkˈstriːm/

/fɪr/

/ˈfɔːr.tʃən.ət/Unit 14: A Magical Book1 | 2 | Unit 16: Adams County’s Gold

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học