Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 20 - The Seven Cities of Gold)

/miːt/

/ əˈpɪn.jən/

/ kənˈsɪd.ɚ/

/ ɡoʊl/

/ en.t̬ɚˈteɪn/

/ ˈvedʒ.tə.bəl/

/ ˈek.strə/

/ ədˈvaɪz/

/əˈtʃiːv/

/ɑːlˈred.i/

/ˈbeɪ.sɪk/

/bɪt/Unit 19: Shipwrecked1 | 2 | Unit 21: Katy

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học