Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 19 - Shipwrecked)

/stæf/

/spiːtʃ/

/ ˌɪn.t̬ɚˈnæʃ.ən.əl/

/ ˈpɑː.lə.si/

/ ˈsoʊ.ʃəl/

/ ɪkˈsplɔːr/

/əˈlaɪv/

/boʊn/

/ˈbɑː.ðɚ/

/ˈkæp.tən/

/kənˈkluː.ʒən/

/daʊt/Unit 18: The Little Red Chicken1 | 2 | Unit 20: The Seven Cities of Gold

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học