Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 3 - Sociology)

/prəˈduːs/

/kəˈnekt/

/ˈben.ə.fɪt/

/əˈbrɑːd/

/ ˈæt̬.ə.tuːd/

/ ˈæv.ɚ.ɪdʒ/

/ kəmˈpiːt/

/ dɪˈskʌv.ɚ/

/ɪmˈplɔɪ.iː/

/ ɪmˈpruːv/

/ ˈlaɪ.kli/

/ ˈpɑː.lə.si/

/ ˈpɑː.zə.t̬ɪv/

/ rɪˈduːs/

/ rest/Unit 2: Global StudiesUnit 4: Physiology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học