Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 4 - Physiology)

/reɪt/

/ prɪˈtend/

/ briːð/

/ ˈkɑːn.sən.treɪt/

/ dɪˈstræk.tɪd/

/ əˈfekt/

/ ɪmˈber.əst/

/ ˈɑː.nɪst/

/ ɪnˈkriːs/

/ ˈnætʃ.ɚ.əl/

/ ˈnɝː.vəs/

/ prɪˈvent/

/ prəˈtekt/

/ sɚˈpraɪz/Unit 3: SociologyUnit 5: Psychology

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học