Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 25 - Joe’s Pond)

/prəˈduːs/

/tɪp/

/ˈreɡ.jə.lɚ/

/ ˈɔːr.ɡən.aɪz/

/ɪnˈvaɪrənmənt/

/ ˈfiː.tʃɚ/

/ saɪn/

/ ˈrek.əɡ.naɪz/

/ ˈpɪr.i.əd/

/əˈsoʊ.ʃi.eɪt/

/ˈfæk.tɚ.i/

/ˈɪn.stəns/Unit 24: A Strong Friendship1 | 2 | Unit 26: Archie and His Donkey

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học