Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 1 (Unit 30 - Cats and Secrets)

/əˈbʌv/

/əˈhed/

/bɪˈliːf/

/ˈsen.t̬ɚ/

/kɑːst/

/ˈdɪf.ɚ.ənt/

/ˈev.ə.dəns/

/ˈɪd.i.əm/

/ˌɪn.dɪˈpen.dənt/

/ɪnˈsaɪd/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học