Học từ vựng - Q Skills for Success - Reading and Writing - Level 1 - 2nd (Unit 5 - Psychology)

/exciting/

/ əˌsoʊ.siˈeɪ.ʃən/

/ əˈkɔːr.dɪŋ ˌtuː/

/ dɪˈsɔːr.ɡə.naɪzd/

/ fəˈmɪl.i.jɚ/

/ fæn/

/ fɪt/

/ fɔːrm/

/ ˈhɪs.t̬ɚ.i/

/ ɪnˈvent/Unit 4: Physiology1 | 2 | Unit 6: Ethics

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học