Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 3 - The Battle of Thermopylae)

/ trʌst/

/ oʊˈbeɪ/

/ˈer.oʊ/

/ˈbæt̬.əl/

/baʊ/

/breɪv/

/tʃiːf/

/ˌdɪs.ədˈvæn.t̬ɪdʒ/

/ˈen.ə.mi/

/ˈen.trəns/

/ˈhɑːrd.li/

/ɪnˈtend/Unit 2: The Dragon1 | 2 | Unit 4: The Deer and His Image

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học