Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 4 - The Deer and His Image)

/ˈkɑːn.fə.dəns/

/ ˈes.tə.meɪt/

/ ˈkɑːn.sə.kwəns/

/ ɪmˈpres/

/ ˈsen.sə.t̬ɪv/

/tʃest/

/dɪˈzæs.tɚ/

/dɪˈstɝːb/

/ˈɑː.nɚ/

/ˈmer.ə.θɑːn/

/ˈner.oʊ/

/peɪl/Unit 3: The Battle of Thermopylae1 | 2 | Unit 5: May 29,1953

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học