Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 10 - Blackbeard)

/ rɪˈviːl/

/ rɪˈzɪst/

/ ˈvaɪə.lənt/

/ ˈɪn.kʌm/

/ dɪˈkler/

/ˈsɪt̬.ə.zən/

/ˈkaʊn.səl/

/əˈnɔːr.məs/

/ɪkˈstrɔːr.dən.er.i/

/fɑːɡ/

/ˈfjuː.nɚ.əl/

/ˈdʒaɪ.ənt/Unit 9: The Tale of Bartelby O’Boyle1 | 2 | Unit 11: Dinosaur Drawings

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học