Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 9 - The Tale of Bartelby O’Boyle)

/rep.jəˈteɪ.ʃən/

/ ɪˈneɪ.bəl/

/ dɪˈvɪʒ.ən/

/ədˈmaɪr/

/eɪd/

/əˈtempt/

/əˈθɔːr.ə.t̬i/

/ˈkæp.ə.t̬əl/

/koʊˈɑː.pə.reɪt/

/dɪˈfend/

/dɪˈstrʌk.ʃən/

/-ˈsɔːr.dɚ/Unit 8: Tricky Turtle1 | 2 | Unit 10: Blackbeard

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học