Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 13 - The Cat and the Fox)

/ praɪd/

/ ɪˈnɪʃ.əl/

/ ɪˈmɝː.dʒən.si/

/ poʊˈten.ʃəl/

/æŋˈzaɪ.ə.t̬i/

/ˈɑːr.mi/

/ˈbɪl.jən/

/kɑːrv/

/kənˈsʌlt/

/ˈfɔːr.tʃuːn/

/ˌɡer.ənˈtiː/

/haɪk/Unit 12: The Mean Chef1 | 2 | Unit 14: The Good Student

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học