Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 14 - The Good Student)

/ ˈtæl.ənt/

/sɪˈvɪr/

/ ˈpɔːr.ʃən/

/əˈper.ənt/

/blaɪnd/

/ˈkæl.kjə.leɪt/

/tʃæt/

/kəˈmɪt/

/kəmˈpoʊz/

/ˈdɔːr.mə.tɔːr.i/

/ɪɡˈzɑːst/

/ˈɡriːn.haʊs/Unit 13: The Cat and the Fox1 | 2 | Unit 15: The Lucky Knife

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học