Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 16 - Prince Sam)

/ˈdʒestʃər/

/ˌɪntəˈrʌpt/

/ rɪˈkʌv.ɚ/

/ fluː/

/ˈfiː.vɚ/

/ˈtʃeɪm.bɚ/

/dɪˈnaɪ/

/ˈdɑː.kjə.mənt/

/ˈem.fə.saɪz/

/friːz/

/læst/

/ˈlaɪk.nəs/Unit 15: The Lucky Knife1 | 2 | Unit 17: Henry Ford’s Famous Car

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học