Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 17 - Henry Ford’s Famous Car)

/eɪm/

/bet/

/ˈker.ɪdʒ/

/ˈklæs.ɪk/

/kəˈmjuːt/

/ˈkrɪt̬.ɪ.saɪz/

/ˈdɪf.ɚ/

/haɪt/

/ˈdʒuː.njɚ/

/məˈkæn.ɪk/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học