Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 17 - Henry Ford’s Famous Car)

/ ɪnˈvent/

/ ʃɪft/

/ kənˈfɝːm/

/ ˈleɪ.bɚ/

/əˈtætʃ/

/ˈfɔːr.məl/

/ɪkˈspens/

/eɪm/

/bet/

/ˈker.ɪdʒ/

/ˈklæs.ɪk/

/kəˈmjuːt/Unit 16: Prince Sam1 | 2 | Unit 18: The Priest

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học