Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 16 - Prince Sam)

/ˈtʃeɪm.bɚ/

/dɪˈnaɪ/

/ˈdɑː.kjə.mənt/

/ˈem.fə.saɪz/

/friːz/

/læst/

/ˈlaɪk.nəs/

/ˌmɔːrˈoʊ.vɚ/

/pɚˈspek.tɪv/

/ˈræʃ.ən.əl/

/rɪˈlaɪ/

/ʃɑːk/Unit 15: The Lucky Knife1 | 2 | Unit 17: Henry Ford’s Famous Car

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học