Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 18 - The Priest)

/ dɪˈleɪ/

/əˈbɪl.ə.t̬i/

/ˈæɡ.rə.kʌl.tʃɚ/

/kɑːrˈtuːn/

/ˈsiː.lɪŋ/

/kənˈvɪns/

/ˈkjʊr.i.əs/

/ˈdaɪr.i/

/ˈel.ə.mənt/

/feɪθ/

/ɡreɪn/

/ɡriːt/Unit 17: Henry Ford’s Famous Car1 | 2 | Unit 19: Mrs. May and the Green Girl

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học