Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 21 - From the Earth to the Stars)

/ pɑːrˈtɪs.ə.peɪt/

/ pɚˈmɪʃ.ən/

/ ˈkɝː.ɪdʒ/

/ skeɪl/

/ˈæs.trə.nɑːt/

/əˈweɪk/

/floʊt/

/ɡrænt/

/ˈɡræv.ə.t̬i/

/ˈdʒuː.əl/

/ˈmaɪ.nɚ/

/ˈmɪn.ər.əl/Unit 20: Albert Einstein1 | 2 | Unit 22: The Farm Festival

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học