Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 23 - The Clever Thief)

/stɑːk/

/dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

/ˌɑːrtɪˈfɪʃl/

/əˈlaɪk/

/əˈnɔɪ/

/ˈɑːr.kə.tek.tʃɚ/

/tʃeɪn/

/dɪˈstɪŋkt/

/dʌst/

/ɪkˈsaɪt.mənt/

/hiːl/

/ɪnˈher.ɪt/Unit 22: The Farm Festival1 | 2 | Unit 24: The Doctor’s Cure

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học