Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 2 (Unit 26 - The Two Captains)

/ əˈdʒʌst/

/əˈkjuːz/

/əˈmjuːz/

/ˈkɔːr.əl/

/ˈkɑː.t̬ən/

/kræʃ/

/dek/

/ɪnˈɡeɪdʒ/

/fɝːm/

/ˈfjuː.əl/

/ɡrænd/

/ˈhɝː.ɪ.keɪn/Unit 25: The Criminal1 | 2 | Unit 27: The Duke and the Minister

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học