Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 3 - The Boy and his Sled)

/ tiːz/

/ pɚˈsɪst/

/ˈæl.i/

/æks/

/bʌntʃ/

/tʃɔːr/

/ˈdiː.sənt/

/dɪsˈɡreɪs/

/ˈel.boʊ/

/ˈɡreɪt.fəl/

/ˈɪr.ə.teɪt/

/kɪd/Unit 2: The Shepherd and the Wild Sheep1 | 2 | Unit 4: Tiny Tina

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học