Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 2 - The Shepherd and the Wild Sheep)

/ ˈɑː.kwɚd/

/ rɪˈdɪk.jə.ləs/

/ əˈkwaɪɚ/

/ˈkerˌteɪ.kɚ/

/dɪˈsiːv/

/dɪˈskɝː.ɪdʒ/

/feɪk/

/ˈheɪ.trɪd/

/hʌt/

/ɪnˈfɪr.i.ɚ/

/lɑːdʒ/

/nɪˈɡlekt/Unit 1: The Real St. Nick1 | 2 | Unit 3: The Boy and his Sled

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học