Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 5 - Trick-or-treat!)

/sker/

/əˈkweɪnt/

/ˈsem.ə.ter.i/

/kɝːs/

/dɪsˈɡaɪz/

/ˈfæn.si/

/ˈflæʃ.laɪt/

/hʊd/

/ɪnˈhæb.ɪ.tənt/

/ˈnɝː.ɪʃ/

/ˈpaɪr.ət/

/ˌpʌb.ləˈkeɪ.ʃən/Unit 4: Tiny Tina1 | 2 | Unit 6: The Senator and the Worm

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học