Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 6 - The Senator and the Worm)

/ stɝː/

/ ˈdɪs.trɪkt/

/ tʃɑːp/

/ drɑː/

/ ˈek.sə.kjuːt/

/əˈlɝːt/

/ˈbrɑːd.kæst/

/ˈbʊl.ə.t̬ɪn/

/bʌmp/

/ˈklɑː.zət/

/kənˈsoʊl/

/ɪnˈdʊr/Unit 5: Trick-or-treat!1 | 2 | Unit 7: Patsy Ann Unit

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học