Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 7 - Patsy Ann Unit)

/ ɪnˌθuː.ziˈæs.tɪk/

/əˈbæn.dən/

/ rɪˈstɔːr/

/æmˈbɪʃ.əs/

/bɑːrk/

/beɪ/

/ˈbrɪl.jənt/

/tʃɪn/

/kəmˈpleɪnt/

/def/

/ˌek.spəˈdɪʃ.ən/

/həˈraɪ.zən/Unit 6: The Senator and the Worm1 | 2 | Unit 8: The Anniversary Gift

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học