Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 9 - Dalton vs. the Bully)

/eɪl/

/ˈæl.aɪ/

/boʊst/

/baʊns/

/ˈbʊl.i/

/krɑːl/

/dɪˈfiːt/

/ˈdaɪ.əl/

/ˈdɑː.mə.nənt/

/ˈmɝː.si/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học