Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 9 - Dalton vs. the Bully)

/ nɑːd/

/ ˈraɪ.vəl/

/ streɪn/

/ ˌkɑːr.boʊˈhaɪ.dreɪt/

/eɪl/

/ˈæl.aɪ/

/boʊst/

/baʊns/

/ˈbʊl.i/

/krɑːl/

/dɪˈfiːt/

/ˈdaɪ.əl/Unit 8: The Anniversary Gift1 | 2 | Unit 10: Anna the Babysitter

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học