Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 10 - Anna the Babysitter)

/ ˈblæŋ.kɪt/

/ˈæb.səns/

/əˈlaʊd/

/bɑːld/

/kriːp/

/dɪˈvɔːrs/

/ˈɪm.ə.teɪt/

/ˈɪn.fənt/

/ˈkɪd.næp/

/næp/

/ˈnoʊ.wer/

/pæt/Unit 9: Dalton vs. the Bully1 | 2 | Unit 11: Peter and the Dwarf

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học