Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 11 - Peter and the Dwarf)

/æbˈnɔːr.məl/

/bæmˈbuː/

/ˈblɑː.səm/

/ˈkʌm.pəs/

/ˈdaɪ.ə.lekt/

/dɪˈsɑː.nɪst/

/dwɔːrf/

/ˈiː.koʊˌsɪs.təm/

/ɪmˈpeɪ.ʃənt/

/liːf/

/ˈmæn.jə.skrɪpt/

/mɑːrʃ/Unit 10: Anna the Babysitter1 | 2 | Unit 12: The Ice Cream Cone Explosion

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học