Học từ vựng - Market Leader Pre-intermediate - Third Edition (Unit 2 - Companies)

/ˈben.ə.fɪt/

/bɔrd ʌv dəˈrɛktərz/

/breɪk daʊn/

/ˈkem.ɪ.kəl/

/kənˈstrʌk.ʃən/

/kənˈsuː.mɚ/

/kənˈvinjənt taɪm/

/kɑːst/

/dil wɪð/

/ɪˈfɪʃ.ənt/

/iˌlekˈtrɑː.nɪks/

/ˌen.dʒɪˈnɪr.ɪŋ/

/ɪnˈθuː.zi.æz.əm/

/ˈfæməli-oʊnd ˈkʌmpəni/

/fəˈnænʃəl ˈmægəˌzin/Unit 1: Careers1 | 2 | 3 | 4 | Unit 3: Selling

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học