Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 12 - The Ice Cream Cone Explosion)

/dʒɝːm/

/ ænˈtɪs.ə.peɪt/

/ˈfæs.ən/

/ˈkæʒ.uː.əl/

/ˈber.əl/

/biːm/

/ˈkɑː.ʃən/

/ˈkɑːn.tre.ri/

/dɪˈlɪb.ɚ.ət/

/dɪˈzɑːlv/

/ɪkˈsploʊd/

/kɪt/Unit 11: Peter and the Dwarf1 | 2 | Unit 13: Sheriff Dan

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học