Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 12 - The Ice Cream Cone Explosion)

/ˈber.əl/

/biːm/

/ˈkɑː.ʃən/

/ˈkɑːn.tre.ri/

/dɪˈlɪb.ɚ.ət/

/dɪˈzɑːlv/

/ɪkˈsploʊd/

/kɪt/

/pʌf/

/ræɡ/

/ˈskæt̬.ɚ/

/sent/Unit 11: Peter and the Dwarf1 | 2 | Unit 13: Sheriff Dan

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học