Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 17 - The Magic Cup)

/ ˈsɪm.pə.θi/

/ kənˈfaɪn/

/ ˈnæv.ə.ɡeɪt/

/əˈrɪdʒ.ən.eɪt/

/əˈfek.ʃən/

/ˈeɪ.dʒən.si/

/æʃ/

/dɪˈsmɪs/

/ɪˈrʌpt/

/feɪt/

/ˈlɑː.və/

/ˈmɪz.ɚ.ə.bəl/Unit 16: Matthew Learns a Lesson1 | 2 | Unit 18: The Knight’s Plan

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học