Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 18 - The Knight’s Plan)

/wɪðˈdrɑː/

/ˈɑːr.mɚ/

/bleɪz/

/buːm/

/klɪf/

/fleɪm/

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns/

/ɪnˈveɪ.ʒən/

/naɪt/

/ˈlaɪt.nɪŋ/

/ˈreb.əl/

/rɪˈtriːt/Unit 17: The Magic Cup1 | 2 | Unit 19: The Magic Pear Tree

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học