Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 18 - The Knight’s Plan)

/ˈɑːr.mɚ/

/bleɪz/

/buːm/

/klɪf/

/fleɪm/

/ˌɪn.dɪˈpen.dəns/

/ɪnˈveɪ.ʒən/

/naɪt/

/ˈlaɪt.nɪŋ/

/ˈreb.əl/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học