Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 20 - Little Wolf and Mother Wolf)

/ ˈvaɪ.t̬əl/

/ treɪt/

/ skwiːz/

/ ˈev.ə.dənt/

/ˌdɪsˈsæt̬.əs.faɪd/

/bɪˈniːθ/

/kʌb/

/dɑːn/

/iːz/

/heɪl/

/haʊl/

/liːp/Unit 19: The Magic Pear Tree1 | 2 | Unit 21: The Old Man with a Bump

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học