Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 19 - The Magic Pear Tree)

/ kənˈfrʌnt/

/ dɪˈspjuːt/

/ˈɪn.sɪ.dənt/

/bentʃ/

/ˈdeɪ.zi/

/ˈhɔːr.ɚ/

/mɪst/

/ˈɑːb.dʒɪkt/

/ˈɔːr.fən/

/plɑːt/

/ˈpreɡ.nənt/

/reɪdʒ/Unit 18: The Knight’s Plan1 | 2 | Unit 20: Little Wolf and Mother Wolf

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học