Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 22 - The Circus)

/ˈsɝː.kəs/

/ˌkoʊ.ɪnˈsaɪd/

/kəˈmɪʃ.ən/

/doʊs/

/daɪ/

/ɪkˈstent/

/ˈdʒen.dɚ/

/ˈhed.laɪn/

/ɪnˈkwaɪr/

/ˈmes.ɪn.dʒɚ/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học