Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 23 - Lazy Hans)

/bæn/

/ˌæb.əˈrɪdʒ.ən.i/

/ˈkɑː.ʃəs/

/kənˈfes/

/ˈkɑː.t̬ɪdʒ/

/ˈdeɪ.taɪm/

/ˈdes.pɚ.ət/

/feɪd/

/fɪrs/

/ˈɡæm.bəl/

/lɑːn/

/moʊ/Unit 22: The Circus1 | 2 | Unit 24: The Bremen Town Musicians

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học