Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 29 - An Interesting Life)

/ˌsuː.vəˈnɪr/

/bɑːm/

/sɚˈtɪf.ə.kət/

/ˈsɝː.kəm.stæns/

/ˈkɑː.fɪn/

/koʊp/

/ˈkrɪt̬.ɪ.sɪ.zəm/

/ˈdev.ə.steɪt/

/fraʊn/

/ɡeɪz/

/ɡlæns/

/ɡriːf/Unit 28: The Boy Who Saved the Town1 | 2 | Unit 30: The Kitten and the Caterpillar

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học