Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 3 (Unit 28 - The Boy Who Saved the Town)

/ tʃɪl/

/ ˌɪn.stəˈtuː.ʃən/

/eɪk/

/ˈɑːrk.tɪk/

/kəˈnæl/

/ˈkem.ɪst/

/ˈkɑːŋ.ɡres/

/ˈder.i/

/dɪˈsend/

/ˈɡroʊ.sɚ/

/ˈhez.ə.teɪt/

/dʒɑːɡ/Unit 27: Pizarro and the Inca Gold1 | 2 | Unit 29: An Interesting Life

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học