Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 1 - The History of Chocolate)

/reɪt/

/əˈroʊ.mə/

/ˈbev.ɚ.ɪdʒ/

/ˈklʌs.tɚ/

/kəmˈbaɪn/

/kənˈdenst/

/kənˈtem.pə.rer.i/

/ˈkʌl.tə.veɪt/

/dɪˈvaɪn/

/ˈhjuː.mɪd/

/ˈoʊ.dɚ/

/ˈpæl.ət/Unit 30: The Kitten and the Caterpillar1 | 2 | Unit 2: Monkey Island

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học