Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 2 - Monkey Island)

/ˈæk.sə.dənt/

/ˈæd.mər.əl/

/ɑːrk/

/ˈker.ək.tɚ/

/ˈkɑːn.ʃəns/

/ˈfaɪə.ri/

/fleʃ/

/ˈɡreɪp.fruːt/

/heɪ/

/ˈhɔːr.ə.faɪd/

/ˈker.ə.siːn/

/luːp/Unit 1: The History of Chocolate1 | 2 | Unit 3: The Young Man and the Old Man

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học