Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 2 - On the phone)

/kəˈnekt/

/ˈkɜːrtiəs/

/ˈɪnˌkʌm.ɪŋ/

/laɪn/

/ˈɑː.pə.reɪ.t̬ɚ/

/prəˈfeʃənl/

/ˈtræns.fɝː/Unit 1: About your guestUnit 3: Types of Restaurants

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học