Học từ vựng - Career Paths Tourism - Book 1 (Unit 3 - Types of Restaurants)

/kwɪˈziːn/

/ˈdraɪv.θruː/

/ˈfæm.əl.i ˈres.tə.rɑːnt/

/ˈsteɪk.haʊs/

/ˌvedʒ.əˈter.i.ən/

/weɪt stæf/Unit 2: On the phoneUnit 4: Lodging

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học