Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 5 - The Magic Computer)

/ˌrez.əˈluː.ʃən/

/əˈwaɪl/

/ˈsaɪ.bɚ.speɪs/

/ˈed.ɪt/

/ˈes.eɪ/

/ɪˈvæl.ju.eɪt/

/feɪnt/

/ˈɡloʊ.bəl/

/dʒɪmˈneɪ.zi.əm/

/ˈhaɪ.laɪt/

/ˈɪɡ.nɚ.ənt/

/ˈɪn.deks/Unit 4: The Tricky Fox1 | 2 | Unit 6: Jack Frost and the Pudding

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học