Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 6 - Jack Frost and the Pudding)

/ˈæb.sə.luːt/

/əˈlæs/

/əˈten.t̬ɪv/

/keɪp/

/ɪnˈvɪʒ.ən/

/ˈiː.vən.li/

/foʊk/

/melt/

/pætʃ/

/pɑːp/1 | 2 |


Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học