Học từ vựng - 4000 Essential English Words - Book 4 (Unit 10 - Anton’s Great Discovery)

/ˈæn.ə.mət/

/ˈklæs.ə.faɪ/

/kənˈstrʌkt/

/ˈdaɪ.ə.ɡræm/

/ˈfer.i/

/ˈhæn.di/

/ˈaɪ.sə.leɪt/

/ˈlɑːŋ.ɪŋ/

/ˈnuː.mə.rəs/

/ˈpɑːr.t̬ə.kəl/

/pliː/

/rɪˈfreɪn/Unit 9: Growing to be Great1 | 2 | Unit 11: How a Singer Helped Win the War

Chọn từ vựng để học
Chọn hình thức học